DIY教學

分離式馬桶水箱安裝

  • 將排水部組合固定鎖於排水孔上 - 1 -
  • 將排水部組合完成 - 2 -
  • 將水箱裝於馬桶上 - 3 -
  • 固定水箱 - 4 -
  • 水箱蓋組合請參考”單體馬桶水箱安裝 - 5 -
  • 蓋上水箱蓋,完成 - 6 -